week 1ความสำคัญของผู้นำ

การแนะนำรายละเอียดวิชา
-   ความสำคัญของผู้นำ และแบบทดสอบความเป็นผู้นำ

- ดูคลิป VDO (การเป็นผู้นำสำคัญขนาดไหน)

YouTube Video


- ใบงานสัปดาห์ที่ 1

(เขียนแสดงความคิดเห็นรายบุคคลเกี่ยวกับความสำคัญของผู้นำ)


Comments