week 5 ผู้นำในอุดมคติ

Sequence 01_1.wmv

จากภาพยนตร์ “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรฯ”นักศึกษาได้เรียนรู้ในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการเป็นผู้นำที่ดี อย่างไร ?
Comments