Recent site activity

Oct 17, 2014, 8:45 PM ONUMA PIAPARN edited การบรรยายพิเศษ "ผู้นำที่ดีกับการนำองค์กรสู่เป้าหมาย"
Oct 17, 2014, 8:45 PM ONUMA PIAPARN created การบรรยายพิเศษ "ผู้นำที่ดีกับการนำองค์กรสู่เป้าหมาย"
Oct 17, 2014, 1:43 AM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 17, 2014, 1:43 AM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 17, 2014, 1:16 AM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 17, 2014, 1:09 AM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 17, 2014, 12:52 AM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 17, 2014, 12:49 AM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 17, 2014, 12:48 AM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 17, 2014, 12:40 AM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 17, 2014, 12:30 AM ONUMA PIAPARN edited week 1ความสำคัญของผู้นำ
Oct 17, 2014, 12:14 AM ONUMA PIAPARN edited qr code
Oct 17, 2014, 12:09 AM ONUMA PIAPARN edited qr code
Oct 17, 2014, 12:08 AM ONUMA PIAPARN attached ge116.jpg to qr code
Oct 17, 2014, 12:08 AM ONUMA PIAPARN created qr code
Oct 17, 2014, 12:01 AM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 15, 2014, 8:54 PM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 15, 2014, 8:54 PM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 15, 2014, 8:53 PM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 15, 2014, 8:53 PM ONUMA PIAPARN edited Attendance (การเช็คชื่อ)
Oct 15, 2014, 8:49 PM ONUMA PIAPARN edited Feedback
Oct 15, 2014, 8:33 PM ONUMA PIAPARN edited week 1 - ความสำคัญของผู้นำ
Oct 15, 2014, 8:33 PM ONUMA PIAPARN edited week 2 บทบาทของผู้นำ
Oct 15, 2014, 8:33 PM ONUMA PIAPARN edited week 3 ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง
Oct 15, 2014, 8:32 PM ONUMA PIAPARN edited week 4 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำในระดับต่างๆ

older | newer